Paryushan Tapasya 2020

Name Upvaas
Amitbhai Vora 12
Manishbhai Gandhi 10
Pareshbhai Shah 9
Darshanaben Shah 8
Rajesh Shah 8
Ritaben Parikh 8
Mital Shah 8
Komal Meisura 8
Siddhi Talati 8
Urvi Sheth Samovasaran Tap ( (4 Upvaas + 1 Besana) * 12)

Youth Upvaas
Veer Gandhi 9
Vidit Pokharna 8
Chhavi Pokharna 8
Henna Doshi 8
Yashvi Vardhan 8
Aanya Shah 4+1 Upvaas, 2 Ekasanu
Mitav Doshi 4+1
Misha Shah 4
Moksh Sheth 1+1+1 Upvaas, 5 Besana
Aaryan Shah 1+1 Upvaas, 6 Besana
Rishabh Mehta 1+1 Upvaas, 3 Besana
Ritu Mehta 1+1 Upvaas, 3 Besana
Aarav Shah 1+1 Upvaas, 1 Ekasanu, 5 Besana
Aayush Shah 1+1 Upvaas, 1 Ekasanu, 5 Besana
Adish Jain 1+1 Upvaas, 2 Ekasanu, 2 Besana
Swasti Jain 1+1+1+1 Upvaas, 4 Ekasanu, 2 Besana
Yash Vardhan 1+1 Upvaas
Anika Jain 1 Ekasanu, 9 Besana
Avani Jain 1 Upvaas, 3 Ekasanu, 2 Besana
Tvisha Jain 10 Ekasanu
Atisha Jain 10 Besana
Adi Jain 1 Ekasana


Any kid (under 5) doing any tap will get $11/- gift card.
Any kid (5 - 10 years) doing an ekasana or up or more get $11/- gift card.
$51/- gift card for any kid/youth 11 to 18 years old, doing 4 or more consecutive upvaas.
Plaque will be given to any youth/adult (JSOCF member) doing Athai (8 Upvaas) or any higher tapasya for the first time.